Regulamin konkursu „Zdobądź wejściówki na Targi BIKE EXPO 2019”

1.Organizatorem konkursu jest Fundacja rozwoju przedsiębiorczości „Twój StartUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467, dane kontaktowe: numer telefonu +48-884-209-194, w związku z realizowaną przez Krystiana Lemkowskiego zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa o nazwie MYRIAD BIKES, zwana dalej Organizatorem
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/myriadbikes (zwanej dalej „Fanpage”)
5. Niniejszy regulamin będzie dostępny pod adresem www.myriadbikes.com/regulamin/ przez cały okres trwania konkursu.

Warunki uczestnictwa

6. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat oraz mieszkać i posiadać adres korespondencyjny na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
7. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
8. Konkurs trwa od 07.03.2019 do 12.03.2019 do godziny 24.00.
9. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 14.03.2019 za pośrednictwem FanPage.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook.

Zadanie konkursowe

11. Zadanie konkursowe polega na zaznaczeniu „lubię to” posta z informacją o niniejszym konkursie oraz napisaniu w komentarzu z kim i dlaczego dana osoba wybrałaby się na BIKE EXPO Narodowy Test Rowerowy, które odbędą się w dniach 6-7 kwietnia 2019 na stadionie PGE Narodowy w Warszawie. Każdy uczestnik biorący udział w konkursie może wybrać jedną osobę.
12. W konkursie zostanie wybranych 10 zwycięzców.
13. Organizator wybierze te komentarze, które ich zdaniem są najbardziej trafne i w ten sposób zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu.
14. Zwycięscy Konkursu zostaną dodatkowo powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.

Nagroda

15. Nagrodą w konkursie jest 10 podwójnych zaproszeń na BIKE EXPO Narodowy Test Rowerowy, które odbędą się w dniach 6-7 kwietnia 2019 na stadionie PGE Narodowy w Warszawie.
16. Nagroda zostanie przesłana Pocztą Polską, dlatego w wiadomości prywatnej będzie konieczne podanie przez Zwycięzców danych adresowych do wysyłki nagrody.
17. Administratorem danych osobowych jest Organizator wskazany w pumkcie 1. Dane adresowe będą wyłącznie przetwarzane w celu rozesłania nagród za pośrednictwem Poczty Polskiej.
18. Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną lub  przekazania nagrody osobom trzecim.
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
21. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięscy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

22. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać drogą elektroniczną w czasie trwania Konkursu za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie: http://www.myriadbikes.com/pl/zamow/kontakt/ z dopiskiem „Konkurs BIKE EXPO 2019”.
23. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
24. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

25. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminiem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa.
26. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
27. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.
28. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.